Medlemsvillkor.

Gäller från och med 2019-06-07 och tillsvidare.

Detta avtal innehåller de övergripande villkoren och hur vi hanterar framtida villkorsändringar, ditt integritetsskydd, våra gemensamma ägande- och nyttjanderätter, villkor för uppsägning, åtaganden och skyldigheter, ansvarsfriskrivning och begränsningar samt eventuella tvister.

Vänligen läs innehållet noga. Vi förutsätter att du känner till avtalets innehåll och har godkänt detsamma i samband med att du skapar ett konto.

1. Inledande.

Pluggsmart erbjuds av Hem & Skola (org.nr 802008-5182) och HS Centralförvaltning (org.nr 802533-9543). Fortsättningsvis kommer dessa parter gemensamt, i alla villkorstexter, inom denna tjänst anges som (”Hem & Skola”).

Villkoren som följer gäller för alla juridiska entiteter som registrerat ett konto på Pluggsmart i syfte om att få tillgång till tjänstens innehåll. 

Pluggsmart har utvecklats med hjälp av olika intressenter. I förekommande fall kan det i villkoren därför anges att vissa rättigheter eller skyldigheter tillkommer eller åligger en särskild part. Specifika villkor för ett abonnemang kan även förekomma, men då finns de angivna i separat bekräftelse. Utöver vad som anges i dessa villkor gäller såklart det som finns tecknat i vår uppförandekod och integritetspolicy

2. Vad är ett abonnemang, abonnent och användare?

Abonnemang är ett nyttjanderättsavtal som tecknas av en juridisk entitet. Den juridiska entiteten blir vid detta en abonnent. Abonnent bär ekonomiskt och juridiskt ansvar, för att de som använder en tjänst gör det inom ramen för nyttjanderättsavtalet.  

Användare är en person som använder en tjänst enligt upprättat abonnemang. 

3. Villkorsändringar.

Hem & Skola uppdaterar löpande sitt utbud av tjänster och produkter. Därför förbehåller vi oss rätten att ändra, ta bort eller lägga till information inom Pluggsmart. Det gäller även rätten att justera villkoren för användning av tjänsten. I sådana fall underrättar vi dig via tjänstens hemsida eller genom e-post. Om du inte vill godkänna villkorsändringarna kan du säga upp avtalet med omedelbar verkan via supportens kontaktformulär.

4. Dina rättigheter och förpliktelser.

Din nyttjanderätt

Abonnemanget ger dig en begränsad, återkallningsbar och icke-exklusiv rätt att under abonnemangsperioden för eget bruk:

 • Ta del av allt innehåll som finns inom Pluggsmart.
 • Dela och återanvända innehåll som finns under Creative Commons-villkoren, om inte annat har beskrivits under punkt 8, Integritetsskydd.
 • Skapa en hyperlänk till tjänsten eller dess innehåll, så länge länken inte framställer Pluggsmart eller Hem & Skola i en falsk, vilseledande, nedsättande eller på annat sätt stötande roll; eller antyder sponsring eller ett stöd från oss av din webbplats, sida eller ditt material.

Dina åtaganden

Varje användare är själv ansvarig för all information som den lägger upp inom våra tjänster. I det ansvaret ingår att följa våra uppförandekoder. Abonnent eller användare får inte själv, eller via tredje part:

 • Underlicensiera, hyra ut, sälja, överföra eller på annat sätt överlåta rättigheter till Pluggsmart, våra tjänster eller innehåll utan ett separat avtal.
 • Ändra, dekompilera eller modifiera något innehåll som finns på vår plattform och våra tjänster.
 • Eller använda, sända, överföra, eller införa verktyg, programvara eller rutiner som gör ingrepp, eller är ägnad för att göra ingrepp, i våra tjänster.
 • Använda vår plattform på något sätt som kan skada eller försämra den, eller en server eller ett nätverk som stöder vår plattform.
 • I någon form eller format kopiera, arkivera, reproducera innehållet i tjänsten.
 • Du samtycker till att inte samla in personligt identifierbar information om andra användare av vår plattform och tillhörande tjänster samt att inte sälja eller på annat sätt utnyttja sådan information.

5. Våra rättigheter och förpliktelser.

Våra rättigheter

Hem & Skola äger: 

 • Alla rättigheter till logotyper och visuella märken som hör till tjänsten och de olika tjänsterna.
 • Alla immateriella rättigheter som hör till Pluggsmart och/eller tredje part som vi har träffat avtal med.
 • Allt innehåll som du lägger upp på vår plattform tills du väljer att ta bort det, om inte annat anges under punkt 8, Integritetsskydd.
 • Rätten till all din återkoppling, idéer och förslag som du delar med till oss.
 • Att ta bort innehåll av vilken anledning som helst.
 • Att neka åtkomst till den här plattformen och dess tjänster utan föregående meddelande, enligt vårt totala gottfinnande, av vilken anledning som helst, inklusive brott mot dessa användarvillkor.

Våra förpliktelser

Herm & Skola förpliktar sig till att:

 • Skyndsamt sörja för att beställningar och uppsägningar åtgärdas. 
 • Ta emot anmälningar från upphovsrättsägare och därefter granska och, om så krävs, ta bort upphovsrättsskyddat innehåll.
 • Agera enligt våra uppförandekoder och vår integritetspolicy och, om så krävs, dölja eller ta bort innehåll som bryter mot dessa regler.

6. Vem kan teckna ett avtal? 

Vilka är behöriga användare av tjänsten? 

Pluggsmart är tänkt som ett pedagogiskt verktyg för personal som har ett pedagogiskt uppdrag inom grund- och gymnasieskola. Andra användare, såsom elever eller målsmän välkomnas inte som abonnent eller användare. Detta eftersom att tjänstens kollegiala delar för närvarande inte kan separeras från olika användartyper. 

Hur fungerar ett skolavtal?

Skolor väljer ofta att betala för ett abonnemang när deras pedagoger vill använda Pluggsmart som del av deras kompetensutvecklingstid och kompetensutvecklingspeng.

Skolan kan då välja mellan att teckna ett abonnemang för en mindre grupp av pedagoger eller för alla pedagoger som är anställda inom den egna skolan. När skolan tecknar ett avtal får de pedagoger som ska använda tjänsten en unik ”kod” som gör att de inte behöver betala för Pluggsmart. 

Hur fungerar ett kommunavtal?

Kommunen tecknar ett abonnemang för kommunens alla skolor. Avtalet innebär att kommunens pedagoger kan flyta fritt mellan skolorna utan påverkan av vare sig pris eller tillgänglighet. Under avtalsperioden påverkas inte heller priset om kommunen skulle öka i antal pedagoger, slå samman, lägga ner eller öppna fler skolor.

7. Abonnemangsperiod, betalning och uppsägning. 

Perioder och betalning

Abonnemang träder i kraft när vi har registrerat en beställning och gäller därefter för den perioden som abonnemanget tecknats. Period kan vara månadsvis eller årsvis. Faktura skickas i samband med att ny period påbörjas. Betalningsvillkor för faktura är normalt 20 dagar medan kortbetalning sker direkt. 

Betalningsmetoder.

Godkända betalningsmetoder är för närvarande faktura, kontokort och värdebevis. Giltiga betalningsmetoder styrs av valet av abonnemang. 

Uppsägning av abonnemang. 

Det finns tre sätt att avsluta ett avtal. Du kan antingen: strunta i att betala vår faktura, skicka ett meddelar till oss här eller avsluta ditt användarkonto med några snabba klick inne på sajten. Oavsett om vi skickar ut en påminnelse eller ej (för ibland vill man fortsätta sitt abonnemang – bara det att man glömt att betala sin faktura), så kommer vi aldrig att kräva någon abonnent på dröjsmålsräntor, påminnelseavgifter eller lägga ett ärende på inkasso. 

Ett abonnemang som inte betalas är i vår värld ett uttryck för att man inte längre behöver vår tjänst och då stänger vi helt enkelt ner kontot.

8. Integritetsskydd

Allt material som skapats av tjänstens användare publiceras som huvudregel i enlighet med Creative Commons-villkoren. Vår gemenskap bygger på idén om kraften av många som fritt kan skapa, dela och utveckla gemensamma resurser utan begränsning av copyrightlagar. Varje användare har dock skyldighet att redogöra för eventuella bakomliggande licensvillkor när denne publicerar något. I annat fall gäller följande princip vid publicering: CC BY-SA 3.0/CCO 1.0 för text, bild och video, samt respekt för internationell och nationell lagstiftning kring upphovsrätt.

Vilka övriga regler gäller för innehåll som du lägger upp?

Väljer du att ta bort ditt konto kan dina frågor, svar och kommentarer finnas kvar, men under anonym avsändare. Din profilbild är undantaget Creative Commons.

Hur lagrar vi din information?

Vi registrerar all data på plattformen av funktionsmässiga och administrativa skäl. När du registrerar ett konto på plattformen samtycker du till att vi, eller den vi anlitat, får lagra informationen i interna register. Ändamålet för vår registerhållning är enbart för internt bruk och möjligheten att kunna leverera våra tjänster i linje med vår integritetspolicy. Dessa villkor skall tillämpas på alla avtal som rör tillgång till våra tjänster om inget annat avtalats.

9. Lite finstilt.

Ansvarsfriskrivning och begränsning

Vi ansvarar inte för direkt, indirekt eller annan skada på person eller egendom eller förlust som kan drabba en abonnent, användare eller tredje person på grund av vår plattform och våra tjänster, hur de nyttjats eller vid driftsstopp. Vi ansvarar heller inte för konsekvenser på grund av eventuella felaktigheter i vår plattform och våra tjänsters informationsmaterial. Vi kan göra förbättringar och/eller förändringar i vår plattform och våra tjänster när som helst, med eller utan först meddela dig. Vår plattform, våra tjänster, programvara och rapporter tillhandahålls "i befintligt skick" och vi ger inga garantier för någon av dem. Därmed varken garanterar vi eller försäkrar vi att:

 • användningen av vår plattform och våra tjänster kommer att möta användarens krav eller vara oavbruten, säker eller felfri,
 • plattformen, tjänsterna, programvaran eller vår driftsserver är fria från virus eller andra skadliga komponenter.

Inga förutsättningar, garantier eller andra villkor (inklusive underförstådda villkor avseende tillfredsställande kvalitet, lämplighet för visst syfte eller överensstämmelse med beskrivning) är tillämpliga på vår plattform och våra tjänster med undantag för vad som uttryckligen angivits i avtalet. 

Vi kan inte garantera att tjänsten är helt fri från mindre fel, så kallade buggar, eftersom programvara utan buggar med tillgänglig teknik inte är möjlig att framställa till försvarbara kostnader och arbetsinsatser. Vår garanti omfattar inte heller avvikelser som är orsakade av felaktigt handhavande hos dig som användare. Vi ansvarar heller inte för någon del av datasekretessen i samband med överföringen av information via internet när du använder vår plattform eller våra tjänster. Du är ensam ansvarig för allt innehåll som du publicerar på vår plattform och vi tar inget ansvar för något av ditt publicerade innehåll eller står bakom eventuella åsikter i det.

I och med att du skapar konto accepterar du att hålla oss skadeslösa från alla skador, förluster och kostnader (inklusive rimliga kostnader för juridiskt ombud) som kan uppstå i händelse om någon väcker talan mot oss, relaterat till din användning av tjänsten.

Överlåtelse av avtal

Din rätt att nyttja tjänsten är personlig. Dock har vi rätt att när som helst överlåta vår del av detta avtal till tredje part.

Överträdelse av avtal. 

Vi har rätt att säga upp varje avtal med omedelbar verkan med den som:

 • nyttjar vår tjänst i strid med avtalen;
 • våra uppförandekoder eller som vi i övrigt anser agerar opassande, skadligt, destruktivt eller motverkar vårt syfte.

Vid uppsägning av avtalet har vi dessutom rätt att säga upp samtliga avtal mellan parterna utan ersättningsskyldighet eller krav på återbetalning av förskotterade medel.

Force Majeure

Parterna är befriade från ansvar gällande brott mot detta avtal orsakat av omständigheter utanför någon parts kontroll, såsom olyckshändelse, brand, åsknedslag, explosion, krig, upplopp, översvämning, hårt väder, arbetskonflikt (oavsett om den omfattar någon parts personal eller ej) eller ändrad myndighetsbestämmelse eller myndighets ingripande.

Tillämplig lag.

Detta avtal ska regleras och tolkas i enlighet med svensk rätt. Tvist med anledning av villkoren ska prövas av Stockholms tingsrätt som första instans. 

Fortsatt giltighet. 

Om en eller flera bestämmelser i dessa villkor anses vara ogiltiga, olagliga eller omöjliga att genomdriva, ska giltigheten, lagligheten och genomdrivbarheten för resterande bestämmelser vara gällande.